Filter
Filter
Loading...

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení

Povolanie: Odborní pedagogickí pracovníci inde neuvedení , pedagogický asistent/pedagogická asistentka
Letanovce, Školská 55

5313

800€

za mesiac

1. 9. 2024

Dátum začiatku

Pomáha vytvárať na vyučovaní podporujúcu a priateľskú atmosféru s rešpektujúcimi vzťahmi, demokratickými pravidlami a tímovou spoluprácou;


 • Zopakuje, prípadne preformuluje výklad učiva (podľa potreby dieťaťa/žiaka v preferovanej forme komunikácie);

 • Asistuje s porozumením inštrukcie zadaných úloh (podľa potreby dieťaťa/žiaka v preferovanej forme komunikácie);

 • Pomáha pri realizácii diferencovaného vyučovania, tak aby sa podporovalo napĺňanie potenciálu každého dieťaťa/žiaka v skupine;

 • Flexibilne sa s učiteľom strieda pri realizovaní jednotlivých činností (reflektovanie, pozorovanie, pomáhanie, zadávanie, koordinovanie a iné);

 • Pomáha pri obsluhe technických zariadení, ktoré dieťa/žiak používa v každodennom živote ako sú vonkajšie časti kochleárnych implantátov, pomôcky alternatívnej komunikácie, mechanické či elektrické vozíky, zariadenia na nahrávanie zvuku, zväčšovanie textu, špeciálne softvéry a iné špeciálne učebné a kompenzačné pomôcky;

 • Pomáha pri narábaní, údržbe, nasadzovaní a skladaní zdravotných pomôcok, ako sú barle, vozíky, chodítka, palice, okluzory, načúvacie prístroje, kochleárne aparáty, kostné vibrátory a iné;

 • Pomáha deťom/žiakom naučiť sa používať špeciálne učebné a kompenzačné pomôcky pod vedením školského špeciálneho pedagóga a/alebo OZ s cieľom viesť ich k čo možno najväčšej miere samostatnosti (napr. režimový pásik, náhradné komunikačné systémy);

 • Pomáha zvýšiť bezpečnosť dieťaťa/žiaka;

 • monitoruje stav dieťaťa/žiaka (prestimulovanie, únava, stav pozornosti atď.) a následne spolu s učiteľom prehodnocuje vopred stanovené výchovno-vzdelávacie ciele;

 • Poskytuje podporu pri začlenení sa do rovesníckych skupín a v rovesníckom učení, povzbudzuje k zapojeniu sa do diskusií v triede, pomáha porozumieť a riešiť vzniknuté sociálne situácie (aj v situáciách mimo priestor triedy);

 • Poskytuje podporu pri obhajobe práv dieťaťa/ žiaka;

 • Poskytuje podporu v prevencii vzniku neprimeranej odkázanosti na pedagogickej asistencii a tiež neprimeranej odkázanosti na konkrétnej osobe, ktorá pedagogickú asistenciu vykonáva;

 • Podieľa sa na vytváraní a úprave pomôcok, personalizácii zadaní, úloh, písomných prác;
 • Cirkevná základná škola Juraja Sklenára, Školská 55, Letanovce
  Loading...
  800€ /za mesiac
  Cirkevná základná škola Juraja Sklenára, Školská 55, Letanovce
  ...
  Loading...
  Nasledujúce
  Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava

  Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení

  Úzka spolupráca s vychovávateľom pri plánovaní ...

  Základná škola, Angyalova ulica 401/26, Kremnica

  Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení

  špeciálna pedagogika so žiakmi základnej školyV...

  Loading...